Τεστ Εθνικοφροσύνης – Κείμενο που μοιράστηκε σε σχολεία της πόλης των Χανίων

ΤΕΣΤ ΕѲΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ Σ

 

∆ύσκολ οι καιρο . Ταραγμ έν οι.

Εκε  που ε χες στο μυαλ ό σου τη ν  «αλ ύτρω τη » Β. Ή πειρο, ν α που οι ιταλ ο   ζ η τάν ε π  σω  τα ∆ω δεκάν η σα…   Εκε  που η  υπερδύν αμη  σε έχει κουρν τ σει και ετοιμ άζ εσαι ν α μπεις στο γειτον ικό κράτος που αρχ  ζ ει από “Μ ” και τελ ειώ ν ει σε “ακεδον  α”, ν α που βρ  σκει (η  υπερδύν αμη ) τη ν  ευκαιρ  α και προσπαѳ ε  ν α κατεβάσει το αεροπλ αν οφόρο Κρήτη , μ έσω  του Σουέζ  , προς τη ν  Ερυѳ ρά Ѳάλ ασσα. Εκε  που ν ιώѳ εις επιτέλ ους ευρω πα  ος, ν α που βρ  σκεσαι μπροστά σε έν α ξεγυρισμ έν ο 4 ο Ράϊχ…

∆ύσκολ οι καιρο . Πολ ύ δύσκολ οι. Κυκλ οφορούν  πολ λ ο  φαρσέρ. Και όλ οι πα  ρν ουν  τη λ έφ ω ν ο από το παρελ ѳ όν .  Ίσω ς  επειδή  οι αφ έν τες  μας υποσχέѳ η καν  πω ς δεν  έχουμ ε μ έλ λ ον …

Πε ν α πάν τω ς έχουμ ε. Και στο στομάχι και στη ν  καρδιά. Στο μυαλ ό; Α , όχι, όχι. Το μυαλ ό μας ε ν αι μπουκω μ έν ο. Π λ ήρες. Σαν  τούβλ ο…

Νοιώѳ ον τας λ οιπόν  το βάρος τω ν  ευѳ υν ών  τους για αυτούς τους δύσκολ ους καιρούς, οι αρμόδιες αρχές και κύκλ οιPFD umbOldTypew rite r One  Norm al του περιβάλ λ ον τός τους,  προχώρη σαν  στη  σύν ταξη  του κάτω ѳ ι τεστ εѳ ν ικοφροσύν η ς. Επειδή οι καιρο  εγκυμ ον ούν  κιν δύν ους, μπορε  ν α ѳ εω ρη ѳ ε  και τεστ εγκυμ οσύν η ς.

Πρόκειται πάν τω ς για πολ ύ σοβαρή έρευν α. Πρέπει ν α απαν τη ѳ ε  μ ε ειλ ικρ  ν εια. Από τις απαν τήσεις ѳ α εξαρτη ѳ ε  ο αριѳ μός τω ν  άρβυλ ω ν  που ѳ α φτιαχτούν . Και επ  ση ς ο αριѳ μός τω ν  φ έρετρω ν …

 

 1. 1. Πιστεύετε ότι το «πας μη έλ λ η ν  βάρβαρος» τω ν  αρχα  ω ν :

Α . Ε ν αι μια πολ ύ σω στή άποѱη  για τον  κόσμο, και πρέπει ν α τη ν  έχουμ ε και εμ ε ς οι ν έοι.

Β.  Ε ν αι  σω στό  γεν ικά,  αλ λ ά  πρέπει  ν α  εξαιρέσουμ ε  όσους  κάν ουν  επεν δύσεις στη  χώρα μας.

Γ. Ε ν αι σω στό, αλ λ ά δεν  πρέπει ν α το λ έμ ε δυν ατά γιατ  ѳ α βλ άѱουμ ε τον  τουρισμό μας.

∆ . Ε ν αι σχετικά σω στό γιατ  δεν  ισχύει στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

Ε. Ε ν αι επιστη μον ικά σω στό γιατ  ισχύει πάν τα, ακόμα και αν  αν τ  για

«έλ λ η ν » βάλ ουμ ε μια άλ λ η  εѳ ν ικότη τα. Ό πω ς συμ βα  ν ει μ ε το Πυѳ αγόρειο Ѳεώ ρη μα, που ισχύει για όλ α τα ορѳ ογών ια τρ  γω ν α.

 1. 2. Πιστεύετε ότι ο μ έγας Αλ έξαν δρος:

Α . Ή ταν  έν ας σω στός πατριώτη ς που προσπάѳ η σε ν α φτάσει τη ν  πατρ  δα μας στα φυσικά τη ς σύν ορα που βρ  σκον ται στον  ειρη ν ικό ω κεαν ό.

Β. Ή ταν  έν ας ιδεολ όγος, έν ας ιεραπόστολ ος, που μο ρασε τα φώτα του πολ ιτισμού στους άξεστους τη ς μ εσοποταμ  ας.

Γ. Ή ταν  έν ας μ εγαλ οφυής στρατιω τικός που απλ ώς έχασε τον  δρόμο του γυρισμού.

∆ . Ή ταν  έν ας διορατικός πολ ιτικός που προσπάѳ η σε ν α βάλ ει χέρι στα πετρέλ αια ν ω ρ  ς‐ν ω ρ  ς.

Ε. Ε ν αι η  μια πλ ευρά του κατοστάρικου (δραχμ ές).

 1. 3. Αν βρεѳ ε  ο τάφος του μ εγάλ ου Αλ εξάν δρου στη  βόρεια α  γυπτο, ν ομ  ζ ετε πω ς:

Α . Ѳα πρέπει αμ έσω ς η  εν  λ όγω  χώρα ν α ѳ εω ρη ѳ ε  ελ λ η ν ική.

Β. Ѳα πρέπει ν α ѳ υμ  σουμ ε στους αιγύπτιους τι έπαѳ ε ο Ιμπραήμ  στο Ναυαρ  ν ο, και επ  ση ς τι έπαѳ αν  οι Υξώ ς1 από τους Μ υκη ν α  ους, ώστε ν α ζ η τήσουν  από μόν οι τους έν ω ση  μ ε τη  μη τέρα ελ λ άδα.

Γ. Ѳα πρέπει ν α μ εταφ ερѳ ε  η  σω ρός του στη ν  ελ λ άδα και ν α ταφε  μ ε τιμ ές αν άλ ογες του Ζαχαριάδη 2

∆ .  Ѳα πρέπει ν α αποκλ ε σουμ ε έν α τέτοιο εν δεχόμ εν ο και ν α συν εχ  σουμ ε ν α σκάβουμ ε όλ η  τη  Μ ακεδον  α μ έχρι ν α βρούμ ε τον  αλ η ѳ ιν ό τάφο.

Ε. Ѳα πρέπει ν α αν ακοιν ώσουμ ε ότι βρήκαμ ε τον  τάφο τη ς ѳ ε ας του Τουταγχαμόν  έξω  από τη  Ѳήβα, και ν α κάν ουμ ε αν ταλ λ αγή σκελ ετώ ν , κόκκαλ ο μ ε κόκκαλ ο.

4 . Αν  ήταν  δυν ατόν  ν α διαλ έξετε κάποιες προσω πικότη τες τη ς Βυζ αν τιν ής αυτοκρατορ  ας για ν α εν ισχύσουν  τη ν  ση μ εριν ή ελ λ άδα, ѳ α προτιμούσατε:

Α . Τον  Βασ λ ειο τον  Β’ (τον  βουλ γαροκτόν ο)3 ω ς αρχη γό ΓΕΣ (Γεν ικό Επιτελ ε ο Στρατού)

Β. Τον  Ѳεοδόσιο τον  Μ έγα4  ω ς υπουργό Μ ακεδον  ας‐Ѳράκη ς Γ. Τον  Ιω άν ν η  Φω κά5  ω ς πρόεδρο του Ο.Α .Ε.∆ .

∆ . Τον  Ιουστιν ιαν ό (τον  Παραβάτη ) ω ς οικουμ εν ικό πατριάρχη Ε. Τη ν  Ѳεοδώ ρα6  ω ς Ντόρα Βαλ αβάν η

5 . Πιστεύετε πω ς ο καλ ύτερος τρόπος ν α υπερασπιστούμ ε τον  ελ λ η ν ισμό ε ν αι:

Α .  Να  οργαν ω ѳ ούν   αρματοδρομ  ες  και  φουσταν ελ λ οπαρελ άσεις  στις Βρυξέλ λ ες και στη ν  Ουάσιγκτον , και ν α ετοιμ αζ όμαστε για επαν άλ η ѱη  του

 

Τρω ικού πολ έμ ου.

Β. Να κρατάμ ε στα συλ λ αλ η τήρια από έν α κομμάτι φ έτα ο καѳ έν ας.

Γ. Να γ ν ει επιѳ ετική εξω τερική πολ ιτική μ ε επιδότη ση  του καμακιού σε τουρ  στριες (γν ω στό και ω ς gre ek kamaki), ώστε σε πέν τε ή δέκα χρόν ια ν α υπάρχουν  ισχυρές μ ειον ότη τες ελ λ ήν ω ν  σε όλ η  τη ν  ευρώ πη .

∆ . Να ζ η τήσουμ ε τον  επαν απατρισμό του ελ λ η ν οαμ ερικάν ικου λ όμπυ.

Ε.  Να  απαιτήσουμ ε  από  τους  δυτικούς  αιών ια  εѳ ν ική  σύν ταξη   σαν  αν τάλ λ αγμα για τον  πολ ιτισμό που τους δώσαμ ε.

6 . Πιστεύετε πω ς η  ιστορική συν έχεια του ελ λ η ν ικού έѳ ν ους: Α . Αποδεικν ύεται από τη  γλ ώσσα και τα ν ομ  σματα.

Β. Αποδεικν ύεται επιστη μον ικά από το ύѱος, το χρώμα και τα εμ φαν ισιακά χαρακτη ριστικά τω ν  ελ λ ήν ω ν .

Γ.   Αποδεικν ύεται   από   τις   ερω τικές‐σεξουαλ ικές   συν ήѳ ειες   και φαν τασιώσεις του έѳ ν ους αν ά τους αιών ες.

∆ . Αποδεικν ύεται από τη  β α στα γήπεδα (στάση  του Ν  κα κλ π).

Ε. Αποδεικν ύεται από το γεγον ός ότι παραλ  γο και στις η πα ν α ε ν αι επ  ση μη  γλ ώσσα τα ελ λ η ν ικά.

 1. 7. Πιστεύετε πω ς μια σω στή εξω τερική πολ ιτική για τη χώρα:

Α . Πρέπει ν α βασ ζ εται στη ν  πε ρα τη ς Αργον αυτικής εκστρατε ας. Β. Πρέπει ν α βασ ζ εται στη ν  πε ρα του πολ έμ ου στη ν  κορέα.

Γ. Πρέπει ν α αν ατεѳ ε  στη ν  ιδιω τική πρω τοβουλ  α και κυρ  ω ς στους ιδιώτες ξεν οδοχε ω ν  ή supe r market.

∆ .  Πρέπει  ν α  στη ριχѳ ε   στη ν   εξαγω γή  πολ ιτικών ,  στρατιω τικών , δη μοσιογράφω ν , παλ αιστών  και άλ λ ω ν  σω τήρω ν .

Ε. Πρέπει ν α ξεκιν ήσει από τη ν  αλ λ αγή προπον η τή στη ν  εѳ ν ική ομάδα ποδοσφα  ρου.

 1. 8. Πιστεύετε πω ς στο μ έλ λ ον τα σύν ορα τη ς ελ λ άδας:

Α . Πρέπει ν α περικλ ε ουν  τη  Μ εσόγειο ώστε ν α γ ν ει κλ ειστε  ελ λ η ν ική λ μ ν η .

Β. Πρέπει ν α τη ς εξασφ αλ  ζ ουν  διέξοδο στη ν  Βαλ τική. Γ. Πρέπει ν α φτάν ουν  ω ς τη ν  κόκκιν η  μη λ ιά.

∆ . Πρέπει ν α φτάν ουν  ω ς τη ν  κόκκιν η  αχλ αδιά, γιατ  π  σω  έχει η  αχλ άδα τη ν  ουρά.

Ε. Πρέπει ν α σταματούν  στα Τέμ πη  για ν α πα  ζ ει ο Ολ υμπιακός μ ε τον  Παοκ μόν ο στο UEFA.

 1. 9. Εκτός από τη ν ελ λ η ν ικότη τα του ον όματος Μ ακεδον  α, πρέπει κατά τη  γν ώμη  σας ν α αγω ν ιστούμ ε :

Α . Για τη ν  ελ λ η ν ικότη τα του ον όματος «Αѳ ήν α», έτσι ώστε ν α πάѱ ει ν α ον ομάζ εται έτσι η  γν ω στή αμ ερικάν ικη  πόλ η  στο Τέξας.

Β. Για τη ν  ελ λ η ν ικότη τα του ον όματος «Τρ  πολ η », έτσι ώστε ν α πάѱ ει ν α ον ομάζ εται έτσι η  πρω τεύουσα τη ς λ ιβύη ς.

Γ. Για τη ν  ελ λ η ν ικότη τα του ον όματος «Κόριν ѳ ος», έτσι ώστε ν α πάѱ ει ν α ον ομάζ εται «Κορ  ν ѳ ιαν ς» η  γν ω στή βραζ ιλ ιάν ικη  ομάδα, ή ν α πα  ζ ει στο ελ λ η ν ικό πρω τάѳ λ η μα.

∆ . Για τη ν  ελ λ η ν ικότη τα τη ς λ έξη ς «άτομο», ώστε ν α μας επιστραφ ε  όλ η  η  ατομική και πυρη ν ική τεχν ολ ογ α.

 

Ε. Για τη ν  ελ λ η ν ικότη τα του συμ βόλ ου «π»7, ώστε ν α αν αγν ω ριστούν  το συν τομότερο όλ οι οι κύκλ οι ω ς ελ λ η ν ικο .

 1. 10. Πιστεύετε πω ς σχετικά μ ε τα ον όματα και τις λ έξεις υπάρχουν και άλ λ ες εκκρεμ ότη τες επω φ ελ ε ς για το εѳ ν ικό συμφ έρον , όπω ς:

Α . Το όν ομα «ευρώ πη »8, που δε χν ει ότι οι ευρω πα  οι ε ν αι έλ λ η ν ες.

Β. Το όν ομα «AGNEU»9 που δε χν ει ότι ο ομών υμος υπουργός δη μόσιας τάξη ς πάει χαμ έν ος εδώ .

Γ. Το όν ομα «Καραμαν λ ής»10 που δε χν ει πω ς και οι τούρκοι δεν  πρέπει ν α ε ν αι πολ ύ σ γουροι για τη ν  τουρκικότη τα τους.

∆ . Τη  λ έξη  «μαλ ακ  α», η  οπο α ε ν αι δυν ατόν  (λ όγω  καλ ού ήχου) ν α εξαχѳ ε  στη ν  παγκόσμια αγορά επικοιν ω ν  ας, δ ν ον τας μας δικαιώματα σε διάφορους τομε ς τη ς ιδιω τικής και δη μόσιας ζ ω ής σε ολ όκλ η ρο τον  πλ αν ήτη .

Ε. Τη  λ έξη  «πλ αν ήτη ς» , η  οπο α ѳ α μπορούσε ν α αποφ έρει έν α γερό παγκόσμιο ν ο κι στο έѳ ν ος μας που τη ν  εμ πν εύστη κε πρώτο.

 1. 11. Πιστεύετε πω ς ο δυν αμισμός και η αν ω τερότη τα του ελ λ η ν ικού έѳ ν ους δε χν ον ται πολ ύ καѳ αρά:

Α . Από τις αποικ  ες τω ν  αρχα  ω ν  ελ λ ήν ω ν .

Β Από τις επιτυχ  ες τω ν  ελ λ ήν ω ν  επιχειρη ματιών  σε διάφορους τομε ς (λ αѳ ρεμ πόριο, σπάσιμο διεѳ ν ών  εμ πάργκο, κλ π.) καѳ ώς και από τις καταѳ έσεις τους σε ξέν ες τράπεζ ες.

Γ. Από τη ν  αν οχή του έѳ ν ους στα τετρακόσια χρόν ια τη ς τουρκοκρατ ας.

∆ . Από τη ν  αν οχή του έѳ ν ους στα 180 χρόν ια του ελ λ η ν ικού κράτους. Ε. Από τη  δόξα του γν ω στού σε όλ ους NICK GALLIS11

 1. 12. Πιστεύετε πω ς το κτ σιμο τη ς ελ λ άδας του 2000 έγιν ε: Α . Μ ε τα παλ ιά, καλ ά υλ ικά: πατρ ς, ѳ ρη σκε α, οικογέν εια.

Β.  Μ ε  καιν ούργια  υλ ικά:  γερμ αν ικά  αυτοκ  ν η τα,  αμ ερικάν ικα  όπλ α, γιαπω ν έζ ικα κομπιούτερ, και προπαν τός σκλ η ρή δουλ ειά από ν τόπιους και ξέν ους εργάτες.

Γ. Μ ε το σουγιά στο κόκκαλ ο και το λ ουρ   στο σβέρκο.

∆ . Μ ε τούβλ α από παλ ιές και ν έες ιδέες, και λ άσπη  από τα Μ Μ Ε. Ε. Νύχτα, όπω ς όλ α τα αυѳ α  ρετα.

 

Ση μ ειώ σεις:

 1. Φυλ ή τη ς ѳ άλ ασσας τη ν οπο α κατέσφ αξαν  οι έλ λ η ν ες στη  μάχη  του Ιν δού ποταμού.
 2. Γεν ικός Γραμματέας του ΚΚΕ τη ν περ  οδο 1934 ‐195 6
 3. Το αγαπη μ έν ο του χόμπι ήταν ν α τυφλ ών ει τους αιχμάλ ω τους πολ έμ ου, αφήν ον τας κάѳ ε εκατό τυφλ ούς έν αν μον όφѳ αλ μο ώστε ν α τους οδη γήσει π  σω  στη ν  πατρ  δα τους.
 4. . Έσφαξε 4000 άτομα στον ιππόδρομο τη ς Ѳεσσαλ ον  κη ς για ν α καταστε λ ει εξέγερση  τω ν  κατο κω ν  εν αν τ ον  του.
 • . Μ έѳ υσος αυτοκράτορας. Στον ιππόδρομο, οι χούλ ιγκαν ς τη ς εποχής του φών αζ αν : «πάλ ιν  τον  καύκον  έπιας, πάλ ιν  τον  ν ούν  απώλ εσας».
 • . Η σύζ υγος του Ιουστιν ιαν ού
 1. Το σύμ βολ ο τη ς σχέση ς αν άμ εσα στη ν περ μ ετρο και τη ν  διάμ ετρο του κύκλ ου, το γν ω στό 3,14 15 8…
 2. Πριγκ πισσα τη ς Φοιν κη ς που (σύμφω ν α μ ε το μύѳ ο) έκλ εѱ ε και β ασε ο

∆  ας. Λογικά λ οιπόν  οι απόγον ο  τη ς, οι και ευρω πα  οι καλ ούμ εν οι, ε ν αι από έλ λ η ν α πατέρα.

 1. Αν αγν ω στόπουλ ος Σπυρ δω ν , αν τιπρόεδρος τω ν η πα στη ν  κυβέρν η ση  Ν  ξον
 2. Καχραμάν  αλ  ,  ο  γεν ν α  ος  αλ ής.  Έτσι  έλ εγαν   ειρω ν ικά  τους τουρκόφω ν ους χριστιαν ούς.
 3. Κορυφα ος έλ λ η ν ας καλ αѳ οσφαιριστής

 

Αν τ  απάν τη ση ς:

Σε κάѳ ε περ  πτω ση  τις απαν τήσεις τις δ ν εις εσύ. Ό χι μόν ο στα ερω τήματα του τεστ, αλ λ ά κυρ  ω ς σε αυτήν  τη ν  ομοβρον τ α τω ν  (ρη τορικών  βέβαια) ερω τήσεω ν  που αποτελ ούν  το σύγχρον ο πόλ εμ ο τη ς, κατά τη  γν ώμη  μας, εѳ ν ικοφρέν ειας.

Ό σον  αφορά το διο το τεστ: όσα περισσότερα Β ή Α  συγκεν τρώσεις, τόσο πιο εѳ ν ικόφρω ν  ε σαι (και εѳ ν ικοφρεν οβλ αβής). Αυτό πάν τω ς σου δ ν ει όλ ο το δικα  ω μα ν α πάρεις μ έρος στο μακελ ειό που ετοιμ άζ εται στα Βαλ κάν ια…   Κι αν  τελ ικά αυτός ο πόλ εμ ος αποφ ευχѳ ε , υπάρχει πολ λ ή δουλ ειά για σέν α στο

«εσω τερικό»  μ έτω πο:  κυν η γη τό  απεργώ ν   (που  διασπούν   τη ν   εѳ ν ική εν ότη τα),  συν εργασ α  στη ν   πλ αστογράφη ση   τη ς  ιστορ  ας,  διασπορά φασιστικών  ιδεώ ν , χ  λ ια δυο πράγματα που ѳ α σε κάν ουν  γν ήσιο οπαδό τω ν  πιο βρώ μικω ν  στιγμών  τη ς αν ѳ ρώπιν η ς βλ ακε ας.

Αν  πάλ ι συγκεν τρών εις πολ λ ά ∆  ή Ε τη ν  έχεις γλ υτώσει. Τουλ άχιστον  προς το παρόν . Φυσικά δεν  ε ν αι αρκετό ν α αν τιμ ετω π  ζ εις μ ε χιούμορ ή σκεπτικισμ ό  τα  διαδραματιζ όμ εν α…    Υπάρχουν   πολ λ ο   λ όγοι  ν α  σε αν η συχούν  αυτά «που ѳ α γ ν ουν  για σέν α, χω ρ  ς εσέν α». Έν ας τέτοιος ε ν αι πω ς ότι γ ν ει , ѳ α γ ν ει εν αν τ ον  σου.

Να ѳ υμάσαι:  εκε ν οι που αιματοκύλ η σαν  δύο φορές  τον  κόσμο τον  προη γούμ εν ο    αιών α,    εκε ν οι    που    οργαν ών ουν     τους    δεκάδες

«περιφ ερειακούς»  πολ έμ ους  εδώ   και  δεκαετ ες,  εκε ν οι  που  έχουν  καταδικάσει τα 2/3 του πλ αν ήτη  σε ѳ άν ατο από πε ν α και τον  υπόλ οιπο σε ѳ άν ατο από αν  α, αυτο  «πα  ζ ουν » πάλ ι τη ν  μοιρασιά τω ν  «ζ ω ν ών  επιρροής» τους επάν ω  σου. ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑ  ΤΟΠΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗ ΛΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο Μ ΟΝΑ∆ΙΚΟΣ ΕΧѲΡΟΣ ΣΟΥ.


Comments are closed.